Fang-Sheng

 

 

温哥华放生 放生活动图片和明细 2016年11月27日温哥华持明放生组第37次放生图片 ...
查看: 2170|回复: 1
go

2016年11月27日温哥华持明放生组第37次放生图片

Rank: 1

2016 年 11月27日宁玛大乘邬金 法乐洲温哥华持明放生组第37次放生圆满吉祥。 本次放生螃蟹326只、龙俐140条,蛤蜊2500只,生蚝360只,石头鱼22条,共放生3348位生命,买生及船费花费$8239,本次募集放生善款$5701,亏欠$2538,用节余"放生基金"补齐!放生基金继续用于以后的放生!感谢40位登船出海及100多位随喜的师兄们,是你们的慈悲救度了这些生命!功德如上师般回向,回向给所有参加与随喜放生的师兄们及一切众生离苦得乐,善愿皆成,吉祥安康,早证菩提!祈愿所有高僧大德法体安康,长久住世!恒转法轮!本月11月放生圆满吉祥!期待下月12月放生我们相见!

Rank: 1

回复 AlanMo 的帖子

mmexport1481053178463.jpg (88.94 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057271968.jpg (112.32 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057275610.jpg (108.83 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057279003.jpg (91.85 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057283192.jpg (84.15 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057287651.jpg (97.85 KB, 下载次数: 6) mmexport1481057293476.jpg (103.11 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057297037.jpg (103.9 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057301570.jpg (90.51 KB, 下载次数: 0) mmexport1481057306584.jpg (95.58 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057310446.jpg (92.58 KB, 下载次数: 0) mmexport1481057313890.jpg (102.02 KB, 下载次数: 6) mmexport1481057317531.jpg (69.42 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057325190.jpg (67.32 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057329000.jpg (95.9 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057332813.jpg (74.96 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057336416.jpg (113.79 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057340048.jpg (74.51 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057345060.jpg (70.97 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057348693.jpg (76.6 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057351953.jpg (61.35 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057355218.jpg (76.35 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057358590.jpg (87.62 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057361848.jpg (76.93 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057365142.jpg (92.21 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057368577.jpg (67.85 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057372357.jpg (86.6 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057376489.jpg (102.74 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057380602.jpg (112.99 KB, 下载次数: 7) mmexport1481057384336.jpg (100.2 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057387712.jpg (110.66 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057391289.jpg (113.88 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057394973.jpg (90.88 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057398677.jpg (90.17 KB, 下载次数: 6) mmexport1481057402006.jpg (84.81 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057405317.jpg (102.16 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057408811.jpg (96.96 KB, 下载次数: 0) mmexport1481057415919.jpg (74.06 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057549903.jpg (98.7 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057553276.jpg (78.56 KB, 下载次数: 0) mmexport1481057555300.jpg (84.72 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057557275.jpg (57.88 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057559223.jpg (91.43 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057561144.jpg (79.61 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057563169.jpg (88.01 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057565382.jpg (79.04 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057567334.jpg (84.59 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057569466.jpg (96.01 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057571311.jpg (92.86 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057573278.jpg (89.66 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057575792.jpg (83.75 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057579941.jpg (80.36 KB, 下载次数: 6) mmexport1481057582110.jpg (106.08 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057584293.jpg (95.6 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057586307.jpg (88.36 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057588343.jpg (93.17 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057590350.jpg (100.96 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057592182.jpg (77.69 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057594291.jpg (84.68 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057596173.jpg (74.61 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057598155.jpg (90.34 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057600219.jpg (84.6 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057602136.jpg (94.3 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057603981.jpg (86.05 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057606026.jpg (87.01 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057608099.jpg (89.48 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057609829.jpg (109.62 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057612183.jpg (99.7 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057614210.jpg (88.27 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057616532.jpg (86.68 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057618571.jpg (94.09 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057620486.jpg (96.12 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057622625.jpg (102.22 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057636927.jpg (102.22 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057639381.jpg (105.85 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057641599.jpg (87.02 KB, 下载次数: 6) mmexport1481057643521.jpg (123.97 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057650482.jpg (101.32 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057652477.jpg (96.57 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057654535.jpg (116.56 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057656497.jpg (93.95 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057661454.jpg (87 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057664163.jpg (100.8 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057666441.jpg (102.84 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057669202.jpg (100.81 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057671424.jpg (71.79 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057673587.jpg (103.13 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057675896.jpg (95.8 KB, 下载次数: 6) mmexport1481057677985.jpg (99.65 KB, 下载次数: 9) mmexport1481057680219.jpg (91.24 KB, 下载次数: 6) mmexport1481057682273.jpg (91.69 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057684411.jpg (119.41 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057686390.jpg (108.31 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057688540.jpg (103.98 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057690492.jpg (102.2 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057692470.jpg (97.16 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057694861.jpg (201.34 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057697426.jpg (120.47 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057699770.jpg (145.52 KB, 下载次数: 6) mmexport1481057701799.jpg (134.83 KB, 下载次数: 8) mmexport1481057704006.jpg (92.08 KB, 下载次数: 6) mmexport1481057706511.jpg (160.14 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057708922.jpg (39.91 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057711149.jpg (81.69 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057713187.jpg (128.78 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057715525.jpg (40.17 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057717704.jpg (43.38 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057719789.jpg (39.9 KB, 下载次数: 4) mmexport1481057722003.jpg (45.97 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057724058.jpg (42.02 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057726418.jpg (49.11 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057728443.jpg (43.72 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057730636.jpg (85.55 KB, 下载次数: 1) mmexport1481057732951.jpg (96.58 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057735348.jpg (170.73 KB, 下载次数: 5) mmexport1481057737877.jpg (138.92 KB, 下载次数: 3) mmexport1481057740544.jpg (134.27 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057742631.jpg (116.24 KB, 下载次数: 2) mmexport1481057744888.jpg (92.63 KB, 下载次数: 0) mmexport1481057747191.jpg (40.51 KB, 下载次数: 7) mmexport1481057749478.jpg (103.26 KB, 下载次数: 2)

GMT,

Powered by Discuz!

© 2001-2010 Comsenz Inc.